ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Updated: Dec 3, 2020

Παρουσιάζουμε τό φιλοσοφικό καί ἐπιχειρησιακό ὑπόβαθρο, ὑπό τόν διακριτικόν τίτλον ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ καί δημοσιευμένο εἰς τό βιβλίον ΝΕΑ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τοῦ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ. Ἡ διατύπωσίς του εἶναι δημιούργημα τοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεργάτου μας  Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ἔχει δε τύχει τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς Α.Ε καί  ἀποτελεῖ τήν βάσιν τῶν ἐνεργειῶν μας. Δρ Δημήτριος Κ. Γερούκαλης, Ἐπιστημονικός Διευθυντής.


Διαβάστε εδώ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer