top of page

Πεπραγμένα περιόδου Ἰούνιος 2020 ἕως καί Μάρτιος 2021

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δρ Δημήτριος Κ. Γερούκαλης-ἘπιστημονικόςΔιευθυντής

Ἀλεξάνδρου Διάκου 4 - ΚΩΣ - Τ.Κ. 853 00

ΤΗΛ.: +3022420 24728 - FAX: +3022420 24793

e-mail: kentroprolipsis.kos@gmail.com

e-mail: astikietaireiaippokratis@gmail.com

ἱστοσελίδα: www.kpippokratiskos.gr

Πληροφορίες: κα Πέγκυ Μήλα-Γραμματειακή Υποστήριξη


Ἐνημέρωσις ἐπί τῶν πεπραγμένων


Ἡ Ἀστική Ἑταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ/ Κέντρο Προλήψεως τῶν Ἐξαρτήσεων

καί προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικής Ὑγείας, σχεδιάζει καί ἐφαρμόζει

προγράμματα πρωτογενοῦς προλήψεως, ἀπευθύνεται εἰς τόν γενικόν

πληθυσμόν, ἰδιαιτέρως δε εἰς νεαράς ηλικίας, οἱ δε δράσεις εἶναι

βιωματικοῦ χαρακτῆρος.

Μετά δεκαετῆ οἰκονομική κρίσιν καί ἐν μέσω ὑγειονομικῆς κρίσεως,

ὑποχρεούμεθα, εἰς τόν ἐπανασχεδιασμόν τῶν προγραμμάτων, ἐπί

σκοπῶ τόν ἀναπροσανατολισμόν καί επαναπροσδιορισμόν τοῦ βίου

καί τοῦ τρόπου τοῦ βίου.

Πεπραγμένα περιόδου Ἰούνιος 2020 ἕως καί Μάρτιος 2021

1. Ἐπικοινωνία μέ τήν σχολικήν κοινότητα. Ἀποστολή ἐνημερωτικοῦ

σημειώματος πρός ὅλα τά σχολεῖα πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας

ἐκπαιδεύσεως διά τήν ὑλοποίησιν διαδικτυακών ἐργαστηρίων . Ἀπό

τηλεφώνου καί διαδικτυακώς, συνομιλία μετά τῶν μελῶν τῶν Δ.Σ τῶν

Συλλόγων Γονέων καί κηδεμόνων .

2. Συνεργασία τοῦ Κέντρου Προλήψεως τῶν Ἐξαρτήσεων μέ τό

ἀντίστοιχο Ῥόδου (“ΔΙΟΔΟΣ”) καί τήν Σύμβουλον Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου,

Ὑγείας Πρόνοιας περιφέρειας Ν. Αἰγαίου καί Κρήτης, διά τήν

ὑλοποίησιν κοινῶν δράσεων, ἐπί σκοπῶ τήν ἀνάπτυξιν καί ἐνίσχυσιν

τοῦ διαύλου συνομιλίας σχολείου-οικογενείας.

i. Ἡ πρώτη δρᾶσις, ἀφοροῦσε ἕξι διαδικτυακές συζητήσεις μετά

γονέων, τά παιδιά τῶν ὁποίων φοιτοῦν εἰς Σχολικάς Μονάδας

Παιδαγωγικῆς Εὐθύνης τῆς Σ.Ε.Ε, ἀλλά καί κατ’ ἐπέκτασιν εἰς ὅλα τά

ΕΠΑ.Λ τῆς Δωδεκανήσου.

ii. Οὕτως ἀξιοποιήθηκε παραλλήλως καί ὀπτικοακουστικό ὑλικό (π.χ.

ταινίες μικροῦ μήκους με τήν ὑποστήριξιν τῆς πλατφόρμας Edushorts).

3. Συνεργασία με τό προσωπικό Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν Δήμου Κῶ

διά τήν ὑλοποίησιν δράσεων. Οἱ δράσεις, οἱ οποίες συνεχίζονται διά

ζώσης (μετά ἀπό αἴτημα τῶν ενδιαφερομένων) ἀναφέρονται εἰς:

i. τόν Βρεφονηπιακόν Σταθμόν Αβέρωφ:

Iα. Ἐργαστήρια βιωματικά εἰς τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό,

ἀποσκοπῶντας εἰς τήν ψυχικήν ἀνθεκτικότητα καί τήν ὁμαδικήν

λειτουργίαν.

Ιβ) Ἐργαστήρια εἰς τό βοηθητικόν προσωπικόν τοῦ Σταθμοῦ μέ τό αὐτό

περιέχομενο.

ii. τόν Βρεφονηπιακόν Σταθμόν Ζηπαρίου :

Ὑλοποίησις βιωματικών ἐργαστηρίων, μέ θέμα: «Ἀνακαλύπτω,

Ονειρεύομαι, Σχεδιάζω καί Δρῶ εἰς τόν γονεϊκόν μου ρόλο». Ἡ

ἐπεξεργασία τῶν θεμάτων γίνεται μέ τρόπον ἀλληλεπιδραστικόν καί

βιωματικόν, χρησιμοποιῶντας μεθόδους ἐνεργητικῆς ἐπικοινωνίας.

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε 5 συναντήσεις διαρκείας μιᾶς καί

ἡμισείας τῆς ὥρας. Ὀργανώθηκαν 4 ὁμάδες γονέων μέ τήν συμμετοχήν

34 γονέων . Ἔχουν ὑλοποιηθεί ἕως τήν σήμερον τρεῖς (3) συναντήσεις.

5. Συμμετοχή, μέ ὁμιλία -παρουσίασι τῶν δράσεων καί τῶν

προγραμμάτων μας, εἰς διαδικτυακό ἐπιμορφωτικό σεμινάριο διά τούς

ἐκπαιδευτικούς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Καλύμνου & Τελένδου, τό

οποίο διωργανώθη ἀπό τήν Περιφερειακή Δ/νσιν Α΄/θμιας καί Β΄/θμιας

ἐκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου. Συμμετεῖχαν εἰς αὐτό ἐξήντα πέντε 65

ἐκπαιδευτικοί.

6. Διωργανώθησαν, μέ τήν συνεργασίαν τοῦ διευθυντοῦ τοῦ 2 ου

Λυκείου πόλεως Κῶ, βραχεῖες παρεμβάσεις προληπτικοῦ χαρακτῆρος

εἰς τήν Α΄τάξιν μέ θέμα : «Νόμιμες Ἐξαρτήσεις» .

7. Συνεργασία μέ ἐκπαιδευτικούς καί τόν διευθυντήν τοῦ 1 ου Γυμνασίου

πόλεως Κῶ, διά τήν ὑλοποίησιν βραχειῶν παρεμβάσεων προληπτικοῦ

χαρακτῆρος .

8. Συμμετοχή ἐπιστημονικοῦ στελέχους εἰς ἐκπαιδευτικόν σεμινάριον

τοῦ ΟΚΑΝΑ σχετικῶς μέ τίς εὐρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητος, οἱ

ὁποῖες περιλαμβάνονται εἰς τό 5ετές ἐπιστημονικό πρόγραμμα τοῦ

Κέντρου.

9. Σχεδιασμός καί σύνταξις τοῦ 5ετοῦς προγράμματος δράσεων,

περιόδου 2021-2024.

10. Συμμετοχή ἐπιστημονικοῦ στελέχους εἰς ἐκπαιδευτικό ἐργαστήριον

τῶν Κ.Π Ἀθηνᾶ/ Ὑγεία τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, μέ θέμα : «Πρόληψη ἀπό

τό Α ὡς τό Ω».

11. Σχεδιασμός καί ὑλοποίησις ἔρευνας μέ θέμα: «Το προφίλ τῆς

οἰκογενείας εἰς τήν νῆσον Κῶ». Ἔχει ὀλοκληρωθεί ἡ κατάρτισις τοῦ

ἐρωτηματολόγιου καί ἐπίκειται ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ θεωρητικοῦ

πλαισίου τῆς ἔρευνας.

12. Λειτουργία Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ. Ἀναδιοργάνωσις καί

λειτουργία τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ ἐπί νέων βάσεων

(ἀναδιοργάνωσις χώρου, παροχή ὑπηρεσιῶν ἀπό ψυχολόγο, χρέη

Συμβούλου ἀνετέθηκαν εἰς τόν κ. Νικηφόρο Φάρκωνα, Κοινωνιολόγο μέ

ὑπεύθυνο τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ, τόν κ. Δημήτριον Γερούκαλη,

Ἰατρόν-Ψυχίατρον). Ἐξυπηρετούνται καί παρακολουθούνται

περιστατικά καί παρέχονται ὑπηρεσίες συμβουλευτικῆς ψυχοθεραπείας

καί θεραπευτικῆς.

13. Ἐξέλιξις προγράμματος ΕΣΤΙΑ ( πρόγραμμα σχετικό μέ τήν

λειτουργίαν τῆς οἰκογενείας, τήν οἰκιακήν οἰκονομίαν, τίς οἰκογενειακές

τελετουργίες). Ἡ ἐμπειρία καί τά ἀποτελέσματα, μετά ἀπό περίοδον

τριετοῦς ἐφαρμογῆς εἰς τό 5 ο Δημοτικόν Σχολεῖον πόλεως Κω,

δημοσιεύονται εἰς περιοδικά καί ανακοινώνονται εἰς διεθνῆ φόρα.

14. Ἐκδόσεις.

Ἡ Ἀστική Ἑταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» πρεσβεύει ὅτι τό βιβλίον, πέραν

τῆς θησαυρισμένης γνώσεως, ἀποτελεῖ ἱκανό ὑπομόχλιον κατανοήσεως

καί ἐμπεδώσεως μίας ἄλλης ἀντιλήψεως τοῦ κόσμου. Ἄλλωστε, θέσις

μας εἶναι ὅτι, μόνον ἡ ἀλλαγή πολιτιστικοῦ ὑποδείγματος παρέχει

ἀσφαλές πλαίσιο ἀναφορᾶς τῶν προγραμμάτων προλήψεως.

Μέ τό ὑφιστάμενο (καταναλωτικό, αὐτοαναφορικό καί

μηδενιστικό) πρότυπο, ἡ ἐφαρμογή προγραμμάτων προλήψεως εἶναι

ἀτελέσφορος.

Ἐπιδίωξις μας εἶναι ἡ ἀνάδειξις τοῦ Προσώπου, τῆς μόνης

ἀνθρωπολογικῆς βαθμίδος, ὅπου καθίσταται δυνατή ἡ ἀποδέσμευσις

ἀπό τάς ἀνάγκας τοῦ σώματος. Τά βιβλία ἀποστέλλονται κυρίως, πέραν

τῶν κοινωνικῶν φορέων καί πολιτιστικῶν συλλόγων, εἰς τούς μαθητάς

Δημοτικῶν, Γυμνασίων καί Λυκείων καί εἰς τούς ἐκπαιδευτικούς.

α) «Ἡ Ἱστορία τῆς Κῶ διαμέσου τῶν ταχυδρομικῶν σφραγίδων καί

γραμματοσήμων ἀπό τήν Ὀθωμανικήν κατοχήν ἕως  τῆς Ενσωματώσεως

μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα (1947)». Συγγραφέας τοῦ ἔργου ὁ

Ἰατροφιλόσοφος Τιμολέων Κουτσουράδης. Μέ τό παρόν βιβλίον,

ἀναδεικνύεται ἡ ἱστορία τοῦ τόπου, διατηρεῖται ἡ ἱστορική μνήμη καί

ἐμπεδώνεται ἡ αὐτοσυνειδησία.

β) «Ὑπό τήν σκιάν τῆς θείας Χάριτος καί τήν Σκέπην τῆς Θεομήτορος»,

του Ἀρχιεπισκόπου Τσεμποξάρσκυ καί Τσουβάσκυ Νικολάου.

Μετάφρασις ἐκ τοῦ ῥωσικοῦ πρωτοτύπου, ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου

Βαμβακᾶ, Φυσικοῦ, καθηγητοῦ Μ.Ε.. Μέ τό παρόν βιβλίον

ἀναδεικνύεται ἡ σημασία τοῦ ἀσκητικοῦ τρόπου τοῦ βίου, θέματος

ἐξαιρετικῶς σημαντικοῦ εἰς τήν παροῦσαν ἐποχήν τοῦ εὐδαιμονισμοῦ.

Ἐπίσης περιγράφεται ἡ ζωή ἀνθρώπων καί Ἐκκλησίας ὑπό καθεστώς

διωγμοῦ. Σημαντικό δε εἶναι τό γεγονός τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας εἰς

περιοχάς τοῦ Εὐξείνου Πόντου.

γ) «Ἀσκληπιός Ἡ Λατρεία του, τά Ἱερά του». Συγγραφεύς τοῦ ἔργου ὁ κ.

Θεοδόσιος Διακογιάννης, με πολυετήν διακονίαν εἰς τό Διεθνές

Ἱπποκράτειο Ἵδρυμα Κῶ. Γνώστης τοῦ πνεύματος καί τῶν ἀντιλήψεων

τῶν ἀρχαίων χρόνων. Τό βιβλίον αὐτό, πέραν τῆς οὐσιώδους

συνδέσεως μέ τήν ἱστορίαν τῆς Κῶ, λόγῳ τοῦ διασῳζομένου χώρου τοῦ

Ἀσκληπιείου, ἀναδεικνύει τό διαχρονικόν αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου διά τήν

Ἴασιν καί τήν σχέσιν του μέ τό Ἱερόν.

Δ) «Τί εἶναι τελικά ἡ θεωρία τῆς Σχετικότητας;», βιβλίον τοῦ Λέοντος

Λαντάου, Ρώσου φυσικοῦ καί κατόχου βραβείου Νόμπελ. Καί αὐτό τό

ἔργο εἶναι μετάφρασις ἐκ τοῦ ῥωσικοῦ πρωτοτύπου, ὑπό τοῦ κ.

Ἰωάννου Βαμβακᾶ, Φυσικοῦ, καθηγητοῦ Μ.Ε.. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ

ἐκπαιδευτική πολιτική δέν περιλαμβάνει τήν γνῶσιν τῆς σύγχρονης

φυσικῆς, διότι ἡ κατανόησις της ἀνατρέπει στερεότυπα καί ἀντιλήψεις,

ἐκδίδομε τόν παρόντα τόμον διά νά ἀξιοποιηθῆ εἰς τήν σχολικήν

κοινότηταν.

Ἐπί τῆ εὐκαιρία ἐκφράζω εὐχαριστίες εἰς τό ἐπιστημονικόν

προσωπικόν, κ. Ἔλενα Σεργεντάνη, Κοινωνιολόγο, κ. Νικηφόρο

Φάρκωνα, Κοινωνιολόγο, κ. Μαρία Λάμπρου, Κοινωνιολόγο καί εἰς

τό διοικητικόν προσωπικόν κ. Πέγκυ Μήλα, Γραμματέα, διά τήν συνόλην

παρουσίαν τους ἀπό συστάσεως τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

(1998) ἕως σήμερον.

Εὐχαριστίες ἐπίσης εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τήν

Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κ. Διονυσία Τελή Τσιμισίρη, διά

τήν διαχρονικῶς ἀρίστην συνεργασίαν.

Δρ. Δημήτριος Κ. Γερούκαλης

Ἐπιστημονικός Διευθυντής

Ἀντιπρόεδρος Δ.Σ

29 views

Recent Posts

See All

Το φαινόμενο της αυτό-εκπληρούμενης προφητείας στο σχολείο οι προσδοκίες και τα κίνητρα Kοντέσσα Καλύβα , Φοιτήτρια Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Διαβάστε το άρθρο εδώ

bottom of page