Υπό την σκιάν της Θείας Χάριτος και την Σκέπην της ΘεομήτοροςἩ Ἀστική Ἑταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ / Κέντρο Πρόληψης τῶν Ἐξαρτήσεων καί

Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικής Ὑγείας ἐπιχειρεῖ διά τῆς ἀναδείξεως τοῦ

πολιτιστικού ὑποδείγματος νοηματοδοτημένου τρόπου τῆς ὑπάρξεως και τῆς

συμβολικῆς λογικῆς, τῆς ἀναδείξεως τοῦ Προσώπου καί τῆς πολιτικῆς τοῦ βιβλίου,

ὡς θησαυρισμένις γνώσεως καί καταγεγραμμένης ἐμπειρίας.

Ἐπιλέγονται πρός ἔκδοσιν θέματα ὑπηρετοῦντα τά ἀνωτέρω.

Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Νικόλαος ἦτο ὑπόδειγμα ἀσκητικῆς ζωῆς κατά τό

πρόσφατον παρελθόν.

Ἡ ἄσκησις («ἄσκησις ἐστί βία φύσεως») καί ἡ ὑποταγή τοῦ «ἐγώ» καί τῆς «φύσεως»

εἰς νοηματοδοτημένον τρόπον ὑπάρξεως, εἷναι μέγα ζητούμενον. Εἷναι κατάστασις

ὑψίστης δυναμικῆς, ἀσταθοῦς ὅμως ἰσορροπίας, δι’ ὅ ἀπαιτεῖται συνεχής

προσπάθεια διά τήν διατήρησίν της (ἰσορροπία μακράν τῆς ἰσορροπίας).

Μέ αὑτάς τάς σκέψεις, ἀπορρεούσας ἀπό τόν βίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Νικολάου, ἐκδίδουμε τόν παρόντα τόμον.

Ὀφείλουμε πολλάς χάριτας εἰς τόν Κ. Ἰωάννην Βαμβακά, Φυσικό, διά τήν ἐκ τοῦ

ρωσικοῦ πρωτοτύπου μετάφρασιν του καί εἰς τόν Κ. Ἀθανάσιον Γ Μουστάκη, Δρ

Θεολογίας, διά τήν ἐπιμέλειαν τῆς ἐκδόσεως.

Τέλος εἰς τήν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας

“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"/Κέντρο Πρόληψης τῶν Ἐξαρτήσεων καί Προαγωγῆς τῆς

Ψυχοκοινωνικής Ὑγείας κυρίαν Διονυσίαν Τελλή, Δημοτική Σύμβουλο καί τά μέλη

τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διά τήν οὐσιαστικήν συμβολήν των εἰς τόν σχεδιασμόν

καί ὑλοποίησιν τῶν προγραμμάτων.

Δρ. Δημήτριος Κ. Γερούκαλης

Ἐπιστημονικὸς Διευθυντὴς

Ἰατρός Ψυχίατρος.

ΚΩΣ

Recent Posts

See All

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Τό μεῖζον πρόβλημα τῶν προγραμμάτων πρόληψης τῶν ἐξαρτήσεων εἶναι ὅτι ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπό τό πολιτιστικό ὑπόδει

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer